Aktuality


Jeseň 2017 - 2. modul Teória a supervízia

Termín prvého stretnutia novoprijatých účastníkov 13. – 15.októbra 2017

Miesto: Pinelova nemocnica, Pezinok

Obsah a rozsah 2. modulu:

Supervízia /200 hodín/ bude realizovaná skupinovou prácou s kazuistikami pod vedením lektora v skupine. Akcent práce je kladený na rozpoznávanie psychodynamickej diagnózy, štruktúry osobnosti, intrapsychickej dynamiky, fokusu a prognózy v jednotlivých prípadoch.

Teória /100 hodín/ bude prednášaná v jednotlivých blokoch výcvikového programu. V úvodných fázach je kladený dôraz na prvé interview, históriu psychoanalýzy a odvodených smerov, až po súčasné psychoterapeutické koncepcie; pokračuje sa rozborom rôznych modelov krátko- aj dlhodobých terapií s dôrazom na prepojenie teórie a praxe hlbinnej psychoterapie v kazuistických skupinách.

Obsah a rozsah 2.modulu je v súlade s programom vzdelávania v psychoterapii akreditovaným MZ SR (Projekt SIVP).

Lektori: PhDr. Ľudovít Juráš, CSc., PhDr. Martin Chylík

Frekvencia stretnutí: 4-5 víkendov ročne, v priebehu 3-4 rokov /spolu 15/.

Trvanie: 1 víkend = 20 hodín, začiatok v piatok o 14.00, ukončenie v nedeľu o 12.00.

Kurzovný poplatok: 90 € člen SPS, 110 € nečlen SPS

Podmienky pre zaradenie do 2. modulu: uchádzač je zaradený do psychoterapeutického vzdelávania v SIVP, má absolvované najmenej dva roky experienciálnej skúsenosti v prvom module SIPP.

Kontaktná adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedenie SIPP si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení uchádzača do druhého modulu.